Kaptalantoti.hu
Elérhetőségek

Széchenyi 2020

Széchenyi 2020

Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]

Önkormányzati választások 2014.
Írta: Balogh Gábor - 2014. augusztus 18. hétfő

Tisztelt Választópolgárok!
 
Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12. napjára tűzte ki.
A választópolgárok a választói névjegyzékbe vételükről 2014. augusztus 25-ig kapnak értesítést a Nemzeti Választási Irodától. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt a fenti időpontig, a lakóhelye szerint illetékes helyi választási irodától igényelhet másikat legkésőbb 2014. október 10 -én 16.00 óráig.
 
Az a választópolgár, aki lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig - 2014. június 23-ig - tartózkodási helyet is létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. A választópolgár visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. Átjelentkezésre illetve az átjelentkezés visszavonására irányuló kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben a megfelelő nyomtatvány kitöltésével, ügyfélkapun illetve személyesen a helyi választási irodában. 
 
Mozgóurna irányi kérelem: A kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthat be. A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző második napon (2014. október 10.) kell megérkezni a helyi választási irodához vagy a szavazás napján, legkésőbb 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz. A mozgóurna iránti kérelem a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben a megfelelő nyomtatvány kitöltésével, ügyfélkapun illetve személyesen a helyi választási irodában nyújtható be.
 
Jelölt ajánlás: Képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Polgármesterjelölt az, akit a 10000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak 3 %-a jelöltnek ajánlott. A szükséges ajánlásokszámának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzék 2014. augusztus 15-ei adatai alapján kell megállapítani. A jelöltajánláshoz szükséges ajánlások számáról a választási iroda hirdetményéből értesülnek a választópolgárok. 
 
Ajánlás: Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a helyi választási irodától igényelheti az A4 jelű nyomtatványon. A választási iroda az igénylést követően haladéktalanul , de legkorábban 2014. augusztus 25-én átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A helyi választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el. 
Ajánlást gyűjteni csak hitelesített ajánlóívvel lehet, amelyen az ajánlást gyűjtő személynek is fel kell tüntetnie nevét és aláírását.
A választópolgár a lakóhelye szerinti választókerületben jogosult jelöltet ajánlani. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, lakcímét,személyi azonosítóját, anyja nevét és saját kezűleg alá kell írnia. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható 
vissza. Ajánlásta választópolgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet, az alábbi kivételekkel:
 
Nem gyűjthető ajánlás:
  • az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben, 
  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati hel yén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  • tömegközlekedési eszközön,
  • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  • egészségügyi szolgáltató helyiségében.
 
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
 
A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási
bizottságnál legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig.
 
A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.
 
Szavazás: Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye, átjelentkezés esetén tartózkodási helye szerinti szavazókörben lehet. Az a választópolgár szavazhat, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, vagy vezetői engedéllyel, valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját.
 
A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
 
A Helyi Választási Iroda vezetője: Lutár Mária
 
Cím: 8264 Szigliget, Kossuth u. 54.
Telefon: 87/461-355
e-mail: jegyzo@szigliget.hu
Szigliget, 2014. augusztus 18.
 

Lutár Mária
HVI vezető


Dátum és idő
 

Egyéb hírek

Legfrissebb

Oldal létrehozási idõ: 0.1381 másodperc, 0.0122 lekérdezési idõ.